Visstandbeheercommissie (VBC) Lauwersmeer

Het Lauwersmeer is een groot brak/zoetwatermeer aan de Waddenkust tussen Groningen en Fryslân, dat in 1969 is ontstaan door afsluiting van de oorspronkelijke Lauwerszee.
Het Lauwersmeer is aangewezen als Nationaal Park, UNESCO-werelderfgoed (als onderdeel van het Waddengebied) en als Natura 2000-gebied. Het heeft een wateroppervlak van circa 2.360 hectare. Het totale Nationaal Park Lauwersmeer beslaat circa 5500 ha.

Op het Lauwersmeer wordt gevist door zowel de sport- als de beroepsvisserij.
Bij sportvissers bestaat soms onduidelijkheid of zelfs onbegrip over de beroepsmatige visserij op het Lauwersmeer.
Deze pagina is bedoeld om openheid te geven over de visserij en daarmee onduidelijkheden weg te nemen.Inleiding

Het Lauwersmeer is als Rijkswater aangewezen als VBC-gebied. Net als alle andere VBC’s, is de VBC Lauwersmeer samengesteld uit de visrechthebbenden, waterbeheerder en terreinbeheerder. In het Lauwersmeer zijn de visrechten verdeeld verhuurd.
De rechten op de schubvis liggen gezamenlijk bij Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen Drenthe. De aal visrechten liggen bij de beroepsvissers Keuter en Bouma.

De VBC Lauwersmeer bestaat uit:
 
•Voorzitter: Carla Alma
•Secretaris: Albert Jan Scheper (Sportvisserij Groningen Drenthe)
•Sportvisserij: Pyt Achenbach (Sportvisserij Fryslân)
•Sportvisserij: Rick van der Sluis (Sportvisserij Fryslân)
•Sportvisserij: Harald Bremmer (Sportvisserij Groningen Drenthe)
•Beroepsvisserij: Klaas Bouma
•Beroepsvisserij: Jelte Bouma
•Beroepsvisserij: Anja Keuter
•Waterbeheerder: Edwin van der Pouw Kraan (Waterschap Noorderzijlvest)
•Terreinbeheerder: Jasper Schut (Staatsbosbeheer)
 

Beroepsvisserij

Het Lauwersmeer is een Rijkswater (de diepe delen zijn van het ministerie van EZ, de ondiepe delen van Staatsbosbeheer) en kent gesplitst visrecht.
De beroepsvisserijbedrijven van Keuter (Urk) en de gebroeders Bouma (Engwierum) huren de aalvisrechten van het Rijk. Zij vissen uitsluitend met fuiken op aal (paling). Wolhandkrab en Zeelt mogen als bijvangst worden behouden. Zij hebben onderling de locaties voor hun fuiken verdeeld (gemeneweidevisserij).
 

Sportvisserij 

Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen Drenthe huren gezamenlijk het schubvisrecht. Het Lauwersmeer is met de Zoutkamperril opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren zodat iedereen die in bezit is van een VISpas in het meer kan vissen.
Er geldt een meeneemverbod voor snoek en voor snoekbaars, groter dan 70 cm. Bovendien is de wettelijke gesloten tijd voor snoekbaars uitgebreid met de maand maart.
Nationaal Park Lauwersmeer is bij veel sportvissers een geliefde omgeving om hun hobby uit te oefenen. De rust, de ruimte en de mooie omgeving maken het extra aantrekkelijk. Maar natuurlijk spelen ook de goede vangsten een grote rol. Er zijn verschillende visplaatsen langs de oever, zoals langs de zoutkamperril, aan de noordzijde, bij de eilanden zijn aanlegplaatsen. Ook is het wadend vissen op meerdere plekken mogelijk en zijn er twee invalidenplaatsen (Nw Robbengat en bij De Raskes bij Dokkumer Nw Zijlen). Natuurlijk is er ook nog volop de mogelijkheid om vanuit een boot te vissen. Vanuit heel Nederland komen vissers naar het Lauwersmeergebied om hun geluk te beproeven.

Vooral brasem en blankvoorn komen in het Lauwersmeer voor, maar ook snoekbaars en baars. Ook de winde komt de laatste jaren meer voor. Deze vis zorgt ervoor dat het Lauwersmeer voor vliegvissers in de zomeravonden een waar paradijs vormt. Roofblei, ook een mooie sportvis, neemt toe! Vanaf de kant is het Lauwersmeer moeilijk te bereiken en te bevissen, maar met een waadpak aan kom je een heel eind. Let er daarbij wel op, dat waadvissen niet overal is toegestaan, in verband met de beschermde status van het gebied. Voor bootvisserij liggen goede stekken in de Vlinderbalg, het Oude Robbegat bij Oostmahorn en bij Lauwersoog. Heb je zelf een boot, dan zijn aan de Strandweg langs de Zoutkamperril twee gratis trailerhellingen aanwezig.


Hoeveel hengels?

De sportvisser in het Lauwersmeer mag met zijn VISpas met maximaal 2 hengels vissen. Echter, heeft de sportvisser een aanvulling op zijn VISpas, de zogenoemde derde hengel toestemming, dan kan hij met maximaal 3 hengels vissen. Dit zal met name bij het vissen op karper voorkomen. Bij deze passieve visserij liggen de hengels op hengelsteunen en vindt de beetregistratie plaats via elektronische beetmelders.

Nachtvissen? 

Nachtvissen is het vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.
Dit is in het Nationaal Park Lauwersmeer niet toegestaan.

Kaartje VisgebiedenOp 21 januari 2005 is de VBC Lauwersmeer opgericht. In deze periode waren VBC’s verplicht voor Rijkswateren, waarbij het Visplan dat de VBC opstelde goedkeuring van het Rijk behoefde.
De VBC Lauwersmeer bestaat sindsdien uit Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Groningen Drenthe, de beroepsvisserijbedrijven Bouma en Keuter, Staatsbosbeheer en waterschap Noorderzijlvest. De VBC is geen rechtspersoon, maar fungeert als overlegplatform.
De VBC is ingesteld om de belangen van alle betrokken partijen op elkaar af te stemmen. Overleg tussen de visserijsector, water- en natuurbeheerders krijgt hierin vorm in een niet geformaliseerde setting. Er is een toenemend bewustzijn in het belang van natuurwaarden. Bovendien liggen er verschillende verplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is en de lidstaten voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.
 

Opbouw van de VBC;

De VBC Lauwersmeer bestaat uit Sportvisserij Fryslân (schubvisrechthebbende), Sportvisserij Groningen Drenthe (schubvisrechthebbende), de beroepsvisserijbedrijven Bouma en Keuter (aalvisrechthebbende), Staatsbosbeheer (eigenaar van de ondiepe delen en verantwoordelijk voor het natuurbeheer) en waterschap Noorderzijlvest (waterkwaliteitsbeheer en peilbeheer). De deelnemende partijen wijzen een voorzitter aan. De voorzitter is onafhankelijk en vertegenwoordigt niet tegelijkertijd één van de deelnemende partijen. Vanwege specifieke betrokkenheid (en/of deskundigheid) kunnen in onderling overleg daarnaast adviseurs betrokken worden bij de VBC. Bij een tussentijdse vacature wordt door de betreffende partij een nieuwe vertegenwoordiger benoemd.

De VBC evalueert jaarlijks het visserijbeheer op basis van de vangstgegevens, de monitoring en de terugkoppeling van de controle-activiteiten. Op basis van de hiervoor genoemde gegevens kunnen veranderingen in de visstand worden geconstateerd. Dit kan aanleiding zijn het visplan (deels) aan te passen.
Veranderingen in het gebied alsmede aanvullende informatie die de visserij raken zijn eveneens reden om het visplan bij te stellen. Tot voor kort waren VBC’s verplicht voor Rijkswateren. Inmiddels is deze plicht vervallen, maar de overheid adviseert wel om door te gaan met de VBC’s.

Klik hier voor de tekst in PDF-formaat.
Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.