Bestuur

De federatie heeft een bestuurlijke- en een uitvoerende taak. De bestuurlijke taak behelst het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging, het vaststellen van meerjaren beleidsplannen, jaarplannen, de jaarlijkse begroting. Het federatiebestuur bestaat statutair uit 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 portefeuillehouders. Het hoogste orgaan binnen de federatie is de ledenvergadering. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de leden middels het jaarverslag en vraagt instemming voor het gevoerde beleid, met inbegrip van het financiële beleid.  

Frans Luijckx: Voorzitter    Bert Smits: penningmeester

                         

Rolf Haseloop: Secretaris                 Harald Bremmer: Water & Vis   

 

Jan Willem Wijers: Portefeuille Jeugd

                                  


Arnoud Verver: Portefeuille Wedstrijden    Kasper Doornbusch: Handhaving