Karperuitzet grote kanalen

De federatie heeft in samenwerking met de KSN Groningen-Drenthe, Sportvisserij Nederland, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s een uitzetproject voor karper opgestart voor enkele scheepvaartkanalen in Groningen. Met het project worden verschillende doelen nagestreefd:

* Voor de sportvisserij wordt een aantrekkelijk bestand karper nagestreefd, wat de sportvisserij-mogelijkheden ten goede komt en wat de toeristisch-recreatieve functie van de kanalen vergroot.

* De waterschappen willen meer inzicht in de effecten van karperuitzet op aangrenzende kwetsbare wateren, met andere woorden: trekt de uitgezette karper vanuit de kanalen de aangrenzende ecologisch waardevolle wateren in?

* De waterschappen willen kunnen aantonen dat gedoseerde uitzet van karper op de grote scheepvaartkanalen de Europese Kaderrichtlijn Water doelen niet in gevaar brengt.

Het behalen van landelijke publiciteit over dit project aangezien het in deze vorm niet eerder heeft plaatsgevonden. Het karperbestand werd voor het laatst onderhouden door een uitzetprogramma van spiegelkarper in de periode 2001-2005. Inmiddels is het bestand karper afgenomen en zijn de vangsten van karper op de kanalen al lange tijd slecht (80 uur vissen voor 1 karper is eerder regel dan uitzondering). Ook tijdens de visserijkundige onderzoeken in 2007 en 2008 werden in de kanalen nauwelijks tot geen karpers aangetroffen. Omdat er geen natuurlijke voortplanting aanwezig is op de kanalen (geen geschikt paaihabitat) en er natuurlijke sterfte plaatsvindt van naar schatting 5% van het bestand per jaar, is het karperbestand volledig afhankelijk van uitzet. Het project zet in op het gedurende vijf jaar uitzetten van bescheiden hoeveelheden K3 karpers (drie jaar oude, gekweekte karpers).Via monitoring wordt het effect van de uitzetting geëvalueerd. Dit gebeurt enerzijds via hengelvangstregistratie, waarbij een groep karpervissers hun vangsten gaat bijhouden. Via deze vorm van monitoring wordt het effect op de sportvisserij aangetoond. Anderzijds gebeurt het door het aanbrengen van kleine zenders in de uitgezette karpers zodat ze gevolgd kunnen worden. Het idee is om hiervoor het meetnet te gebruiken waarmee de intrek van rivierprik gevolgd wordt in het gebied van Hunze en Aa’s en van het meetnet in Noorderzijlvest dat is opgesteld in het Peizerdiep en bovenlopen. Als uit de monitoring blijkt dat de uitzet geen aantoonbare invloed heeft op de Kaderrichtlijn-doelen, kan gezamenlijk het uitzetbeleid voor de toekomst worden bepaald. 

2018

Op 6 februari 2016 zijn er 240 gemerkte en gezenderde spiegelkarpers uitgezet in het Noord-Willemskanaal. Dit betrof de tweede lichting karpers die hier door De Karper Sportvisserij Nederland zijn uitgezet in samenwerking met Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij Nederland. Door onderzoek te doen naar het trekgedrag van deze vissen, kan vermoedelijk worden aangetoond dat de karpers niet massaal de kwetsbare beken opzwemmen. Dit zou dan meer draagvlak creëren bij waterschappen voor het uitzetten van karper. Medio maart 2016 komt er een (tussen)rapport beschikbaar waarin ook de resultaten van een afvissing begin dit jaar zijn meegenomen. In 2018 is het eindrapport beschikbaar. Vanwege de omvang van het eindrapport, plaatsen we het hier in 4 delen.

Deel 1 bevat het hoofdrapport, de delen 2 t/m 4 de bijlagen. 

Rapport Karperuitzet Groningen Deel 1.

Rapport Karperuitzet Groningen Deel 2.

Rapport Karperuitzet Groningen Deel 3.

Rapport Karperuitzet Groningen Deel 4.

Op basis van het meerjaren migratieonderzoek, zijn de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest akkoord gegaan met het Uitzetplan voor de Groninger en Drentse Kanalen 2018-2033.
Het plan vindt u hier. Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.