Bestuur

De federatie heeft een bestuurlijke- en een uitvoerende taak. De bestuurlijke taak behelst het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging, het vaststellen van meerjaren beleidsplannen, jaarplannen, de jaarlijkse begroting. Het federatiebestuur bestaat statutair uit 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 portefeuillehouders. Het hoogste orgaan binnen de federatie is de ledenvergadering. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de leden middels het jaarverslag en vraagt instemming voor het gevoerde beleid, met inbegrip van het financiële beleid.  Op dit moment zijn de functies Water en Visstand  en Secretaris vacant.

 Herman Dirks: Voorzitter    Marcel Hölterhoff: Penningmeester    Agnes Bakker: Portefeuille Jeugd    Albert Meijer: Portefeuille Wedstrijden    Kasper Doornbusch: Handhaving


Vergaderverslagen

De federatie streeft er naar om zo open mogelijk te zijn naar hun achterban en andere geïntresseerden in de hengelsport. Daarom staan de bestuursverslagen van de federatie op de site.

 2014; januari, februari, maart, april, mei,