Bestuur

De federatie heeft een bestuurlijke- en een uitvoerende taak. De bestuurlijke taak behelst het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging, het vaststellen van meerjaren beleidsplannen, jaarplannen, de jaarlijkse begroting. Het federatiebestuur bestaat statutair uit 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 portefeuillehouders. Het hoogste orgaan binnen de federatie is de ledenvergadering. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de leden middels het jaarverslag en vraagt instemming voor het gevoerde beleid, met inbegrip van het financiële beleid.  

Frans Luijckx: Voorzitter    Vacant: penningmeester

                         

Rolf Haseloop: Secretaris                 Harald Bremmer: Water & Vis   

Vacant: Portefeuille Jeugd 

                                  


Arnoud Verver: Portefeuille Wedstrijden    Kasper Doornbusch: Handhaving
Vergaderverslagen

De federatie streeft er naar om zo open mogelijk te zijn naar hun achterban en andere geïntresseerden in de hengelsport. Daarom staan de bestuursverslagen van de federatie op de site.


2016 januari, februari, maart

2015; Ledenvergadering 2015 

2015; januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, oktober, december