in het najaar van 2008 is er hard gewerkt aan de beide vispassages in het Peizerdiep (ter hoogte van het Sterrebosch bij Roden en ten zuiden van Lieveren onder de instroom van het Oostervoortsche Diep). De treden van de trappen worden afgevlakt en opgevuld met zwerfkeien zodat vissen makkelijker stroomopwaarts kunnen trekken. Het is de moeite waard een kijkje te nemen en de conclusie te trekken dat het er prachtig uit komt te zien.
De vispassages in het Peizerdiep zijn in 1989 aangelegd op initiatief van de federatie. Het waren, samen met die in de Oostermoersche Vaart bij Gieterveen, de eerste in het noorden. Ze zijn ontworpen volgens de toenmalige kennis van vismigratie en waren vooral bedoeld om snoekbaars over de stuwen in de beek te helpen om bovenstrooms meer evenwicht in de visstand te krijgen. Niet verwacht was de terugkeer van de winde in het beeksysteem. Dankzij de vistrappen vond de winde een paaigebied in het Lieversche Diep, een beek die nog in natuurlijke staat door het fraaie landschap meandert. Ieder voorjaar trekken sindsdien de windes vanuit het Lauwersmeer naar het Peizerdiep-beeksysteem om te paaien. Deze vis staat symbool voor herstel van het Peizerdiep en de bovenlopen voor beekvissen dat nu plaatsvindt. Het rechtgetrokken Oostervoortsche Diep is zomer 2008 over een flinke lengte in natuurlijke staat herstelt.

De stuwen zijn vervangen door vispassages. Voor de meeste vissoorten, en dan vooral de kleinere beekvissoorten als serpeling, grondeling en bermpje, zijn de vispassages in het Peizerdiep niet passeerbaar. Daarvoor zijn de treden te hoog en is de afvoer te sterk. Zelfs sterke zwemmers als de winde moeten veel moeite doen hogerop te komen, wat lang niet altijd lukt. Uiteindelijk is het de bedoeling het Peizerdiep in een grootschalig herstelproject opnieuw te laten meanderen. De loop wordt zo verlegd dat het Peizerdiep via een aantal ruime meanders uitmondt in het Leekstermeer. De huidige vispassages en achterliggende stuwen worden dan geheel verwijderd; het hele beeksysteem is dan vrij optrekbaar.
Als tussentijdse maatregel worden nu de vistrappen aangepast zodat ze de komende jaren beter passeerbaar zijn voor meer soorten vissen. Er worden losse zwerfkeien gebruikt die later, als het echte werk begint, eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Bij het werk zijn betrokken waterschap Noorderzijlvest, Dienst Landelijk Gebied en Arcadis.De Grontmij en de federatie hebben over de aanpassingen advies uitgebracht. Dit project voeren wij samen uit met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om bedreigde plant- en diersoorten in Nederland een extra steun in de rug te geven.